塞伊奈约基市图书馆 / JKMM Architects

塞伊奈约基市图书馆 / JKMM Architects

© Tuomas Uusheimo © Mika Huisman © Tuomas Uusheimo © Tuomas Uusheimo + 38

 • 主设计师: Asmo Jaaksi – architect SAFA
 • 设计团队: Teemu Kurkela, Samuli Miettinen, Juha Mäki-Jyllilä, Aaro Martikainen (project architect), Teemu Toivio (project architect) - architects SAFA, Harri Lindberg – arch. student, Päivi Meuronen (interior design) - interior architect SIO
 • 结构设计师: Magnus Malmberg Oy / Eero Pekkari
 • Hpac设计师: Ylitalo Oy / Pekka Nykänen
 • 电设计师: Satakunnan Insinöörikeskus Oy / Lauri Levo
 • 业主: City of Seinäjoki
 • 使用者: Seinäjoki City Library
 • 所有者: City of Seinäjoki
 • 主承包商: Rakennusliike Timo Nyyssölä Oy
 • 电承包商: Jalasjärven Sähköasennus Oy
 • 管道: Pohjanmaan Putki Oy
 • 空调: Lakeuden ilmastointi Oy
展开 收起
© Mika Huisman
© Mika Huisman

塞伊奈约基的市中心是一个由阿尔瓦·阿尔托设计的复杂而风格统一的建筑群。建筑群的复杂展示了阿尔托从小到门把手的细节大到城市规划的规模的高雅格调。这个中心是现代建筑的一个杰作,也是一个非常有价值的人文环境。图书馆作为市中心的一部分,建成于1965年。作为阿尔托一系列著名的图书馆设计的一个例子,该图书馆作为小镇的主图书馆在超过四十年的时间里运行良好。但是随着城镇的扩张和图书馆活动的演化,原来的图书馆已经不能满足现在的需求。作为一种解决方案,该镇决定在现有的图书馆边上建立一个现代的建筑,使得两座建筑可以合并成为一个单独的功能复杂的综合设施。2008年组织了一个针对其设计的建筑竞赛,赢得竞赛的就是我们提出的名为“Apila”(“三叶草”)的方案。

© Mika Huisman
© Mika Huisman

新图书馆设计参考的关键点是它在由阿尔托创建的市中心有价值的环境中的位置。其目的是在新旧部分之间发起一个对话。换句话说,作为一个现代建筑,新的建筑做出大胆的描述的同时必须尊重受保护的人文环境,找到协调和挑战之间的平衡。这个建筑的设计参考了阿尔托建筑的特质,但是却严格地避免了直接引用或者是模仿的方案。

© Tuomas Uusheimo
© Tuomas Uusheimo

对于设计师的另一个重要的挑战是图书馆活动内容的改变。作为快速的社会变革和新的交流模式的产物,图书馆的角色发生了转变。信息可以非常容易地通过互联网和其他电子媒介获得。因此可以想象,一旦在寻找信息方面不再担任主要的角色,图书馆作为信息交互的场所的意义将会被突出。它的主要任务是为约会、会议和项目提供一个场所。鼓励使用者积极主动的而不是被动地接受信息和服务也是非常重要的。换句话说,图书馆应该是一个多功能的、灵活的和具有适应性的公共空间。为了吸引使用者,一个运行良好的图书馆必须提供丰富的体验。在塞伊奈约基,将特别的注意力聚焦到了从年轻用户组的视角发展而来的信息收集上。

© Mika Huisman
© Mika Huisman

将这个新建筑分为三个雕塑部分是一个重要的措施,这很好的协调了它巨大的体积和市中心规模之间的关系。因此这个建筑融合了它周围的环境,而且从每一个方向都显示出了不同的清晰轮廓。另一方面,新建筑谨慎地保持了它与老市中心轮廓和材料的距离。伴随着自由主义的慷慨,它坐落于草坪的中心,仿佛是公园之中的一座建筑。外立面的深铜色从周围阿尔托建筑的洁白中脱颖而出,这个对比有助于分辨出建筑的新与旧。为外立面设计了一种特殊的铜箔材料,这给了这座建筑一个独特的生动的质感。

© Tuomas Uusheimo
© Tuomas Uusheimo

新建筑室内设计的核心是一个巨大的中央阅读阶梯、一个活动的集合点以及一个消磨时间的场所,该场所可以使读者集合在楼下,然后通过一个地下的通道到达老图书馆。阅读阶梯突出了内部的两个重要主题:为约会者提供场所的意义,以及新老图书馆之间的功能连接。逐渐下降且相互连接的空间是与阿尔托设计的图书馆典型的下沉区域相联系的,下沉区域设计的目的是使读者能够在书架上一览无遗。整体的形式在阿尔托设计的扇形图书馆大厅和位于中央区域的客户服务台之间具有距离上的呼应。五花八门的室内空间在一个开放的布置情况下相互结合,开放了精心设计的视角。通过大厅巨大窗户的视角可以俯视当地的地标:Lakeuden Risti教堂的钟楼以及老图书馆的扇形外观。从主入口和报纸阅览室,读者可以看到市中心广场和剧院。新图书馆和老图书馆在它们与周围环境的关系上有着明显的不同,阿尔托设计的图书馆强调了间接的自然光,它的窗户与外部之间仅仅提供了有限的视角。

© Mika Huisman
© Mika Huisman

该建筑由现浇的混凝土结构组成,这使得其具有雕塑状的设计。室内全景的、无遮挡的视界通过使用类似于桥梁结构中的大跨度梁来实现。视觉感受是使用模铸混凝土以达到一个简洁、粗糙的感觉,这种感觉是通过使用不平坦的模板模具以及在浇铸之后使表面未完成来实现的。建筑维修技术被统一到了建筑解决方案中,这意味着拱形的天花板和其它内表面可以一直保持为免费的技术设施。

© Tuomas Uusheimo
© Tuomas Uusheimo

可持续发展的视角已经考虑在了设计方案中。高质量的建筑材料具有很长的寿命。紧凑的整体形状、好的隔热性能以及具有热量回收的空调系统保证了这个建筑具有非常好的能量利用效率。为了能够使冷却的需求最小化,所有的大窗户都朝向北面以最小化太阳照射引起的热载荷。

© Tuomas Uusheimo
© Tuomas Uusheimo

塞伊奈约基的市中心是不需要填充式开发的城镇风景的一个不可分割的部分。然而,由如今的功能需求而引发的图书馆扩张包含了一个新的城市元素。新图书馆的设计希望能够作为一个有趣的新层面,而不是打乱这个区域的建筑平衡。无论如何,如今新图书馆的服务为这个区域吸引了新的读者和活力,也为整个城市中心带来了好处。

立面图
立面图

项目图库

查看全部 显示较少
关于这家事务所
引用: "塞伊奈约基市图书馆 / JKMM Architects" [City Library in Seinäjoki / JKMM Architects] 15 4月 2014. ArchDaily. Accesed . <http://www.archdaily.cn/cn/600412/sai-yi-nai-yue-ji-shi-tu-shu-guan-slash-jkmm-architects>

您已开始关注第一个帐户了!

你知道吗?

您现在将根据您所关注的内容收到更新!个性化您的 stream 并开始关注您最喜欢的作者,办公室和用户.