1. ArchDaily
  2. Zhongwei

Zhongwei: 最新资讯

大乐之野·中卫民宿 / DAS Lab

aerial view. Image © Shengliang Su © Shengliang Su © Shengliang Su © Shengliang Su + 46

中卫, 中国
  • 建筑师: DAS Lab
  • 面积 该建筑项目的领域 面积:  2000
  • 项目年份 该建筑项目的竣工年份 项目年份:  2019

飞蔦集·黄河 / STUDIO QI

露台 © 吴清山 镜子 © 吴清山 起居室 © 吴清山 起居室 © 吴清山 + 25

Zhongwei, 中国
  • 建筑师: STUDIO QI
  • 面积 该建筑项目的领域 面积:  400
  • 项目年份 该建筑项目的竣工年份 项目年份:  2019